اسپسارتین

اسپسارتین

با کیفیت جواهر آن کمیاب است . خالص آن نارنجی روشن است ، ولی درونگیر آهن آنرا نارنجی تیره تا قرمز می کند . درونگیرهای آن پر مانند یا شبیه تور هستند .