سنگ پیریت

سنگ پیریت

به خاطر رنگ زرد برنجی خود غالبا با طلا اشتباه گرفته می شود ( به همین خاطر نام دیگرش طلای ابلهان است ) . پیریت مکعبی یا پیریتوهد را با دوازده صفحه پنج ضلعی دیده می شود . پیریت هزاران سال است که به عنوان جواهر استفاده می شود .