نحوه تشکیل سنگهای قیمتی

نحوه تشکیل سنگهای قیمتی

سنگ قیمتی معدنی در صخره سنگها و یا سنگریزه های های مشتق از آنها یافت می شوند صخره سنگها خود از یک یا چند کانی تشکیل شده و به سه نوع اصلی آتشفشانی , دگرگونی و رسوبی که در چرخه ای مداوم تکرار پذیر هستند تقسیم می شوند . کانی های جواهر ممکن است درصخره سنگهای موجود در سطح زمین و یا در اعماق آن باشند و یا به علت فرسایش از بستر خود جدا شده و به دریاهاو دریاچه ها حمل شوند. در ادامه مطلب همراه ما باشید