آلماندین

آلماندین

آلماندین سرخ تیره تر از پیروپ و حتی سیه فام است . ولی صورتی مایل به سرخ آن دیده می شود که معمولا نیمه شفاف تا مات است . ولی نوع کاملا شفاف آن کمیاب است . آلماندین سنگین و شکننده بوده و لب پر می شود . انواع خاصی از ناخالصی در آن وجود دارد و گاهی تراش گنبدی آن ستاره چهار پر از خود نشان می دهد . سنگ های تیره تر، تراش گنبدی می شوند و یا در کاغذ سنباده گارنت به کار می روند . سطح زیرین آلماندین گود می شود تا تجزیه نور بیشتری انجام گیرد.