سنگ شئلیت

سنگ شئلیت

بخاطر نرمی زیاد آن فقط برای مجموعه داران خاصی تراش داده می شود . پراکنش نور ، تلألؤ خوب و تنوع رنگ سفید مایل به زرد روشن تا قهوه ای دارد .