گروسولار صورتی

گروسولار صورتی

گروسولار خالص ، بی رنگ است ولی ناخالصی های ایجاد شده در حین شکل گیری آن دامنه رنگ وسیعی را باعث می شوند . این نمونه صورتی در اثر حضور آهن ایجاد شده است .

هسونیت

هسونیت

گارنت انگوری تنوع رنگ زیادی دارد ، از بی رنگ محض گرفته تا سیاه . اسم آن مربوط به رنگ اولین قطعه يافت شده با رنگ مخصوص سبز انگوری بوده . ولی رنگ نارنجی قهوه ای این سنگ به خاطر منگنز و آهن درون آن است .

اوواروویت

اوواروویت

رنگ سبز روشن و جذاب آن مربوط به عنصر کروم است . بلورهای آن بسیار شکننده با مقطع شکست شبه صدفی تا ناهموار هستند .

آلماندین

آلماندین

آلماندین سرخ تیره تر از پیروپ و حتی سیه فام است . ولی صورتی مایل به سرخ آن دیده می شود که معمولا نیمه شفاف تا مات است . ولی نوع کاملا شفاف آن کمیاب است . آلماندین سنگین و شکننده بوده و لب پر می شود . انواع خاصی از ناخالصی در آن وجود دارد و گاهی تراش گنبدی آن ستاره چهار پر از خود نشان می دهد . سنگ های تیره تر، تراش گنبدی می شوند و یا در کاغذ سنباده گارنت به کار می روند . سطح زیرین آلماندین گود می شود تا تجزیه نور بیشتری انجام گیرد.