اسپسارتین

اسپسارتین

با کیفیت جواهر آن کمیاب است . خالص آن نارنجی روشن است ، ولی درونگیر آهن آنرا نارنجی تیره تا قرمز می کند . درونگیرهای آن پر مانند یا شبیه تور هستند .

پیروپ

پیروپ

رنگ قرمز خونی آن مربوط به آهن و کرم است . بندرت درونگیر دارد و اگر هم داشته باشد به صورت بلورهای گرد یا نامنظم در کناره های سنگ دیده می شوند . پیروپ مانند بقیه گارنت ها رخ نداشته و شکست آن نیمه صدفی تا ناهموار است .

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

سختی , وزن مخصوص و رخ سنگها مربوط به چگونکی پیوند شیمیایی عناصر و ساختار اتمی درون آنها می شود . به عنوان مثال الماس سخت ترین ماده شناخته شده و گرافیت نرمترین آن است.این در حالی است که در حالی است که هر دو از عنصر کربن هستند ولی نحوه پیوند اتمی الماس آنرا بسیار سخت و غیر قابل انعطاف نموده است.