واحدهای سنجش وزن در تجارت جواهرات و فلزات گران بها

واحدهای سنجش وزن در تجارت جواهرات و فلزات گران بها

واحد های سنجش وزن در تجارت جواهرات و فلزات گران بها :

گرم ( gram ) : واحد وزن برای نگین های کم ارزش و فلزات گران بها.

قیراط ( carat ) : برابر با 200 میلی گرم و به عبارتی هر 5 قیراط یک گرم است

ثوت ( points ) : واحد قیراط خود به درجات یک صدم تقسیم شده که به هر یک صدم قیراط , ثوت گویند و به عبارت دیگر هر گرم ,  1000 ثوت می باشد.

گرین ( grain ) : واحدی برای وزن کردن مروارید و معادل 648% گرم

اونس : دارای انواع مختلفی است و به تبع وزن های مختلفیرا شامل می شود اما دو نوع از آن برای انداره گیری فلزات گران بها استفاده می شود.

اونس تروا : معادل 31/10343  گرمی است.

اونس لندن یا اونس معمولی : معادل 28/3495 گرم است .

پوند : پوند تروا برار با 12 اونس تروا و پوند لندن برابر 16 اونس لندن است.

مثقال : مثقال بر دو گونه می باشد

مثقال معمول : واحد رایج در توزین طلا و نقره و فلزات گران بها در بازار ئ مقدار آن معادی 4/608 گرم می باشد .

مثقال شرعی :  واحد اندازه گیری طلا و نقره در زکات و خمس و ... در شرع مقدس اسلام و مقدار آن معادل 3/456 گرم می باشد.

 مثقال معمولی معادل 24 نخود و مثقال شرعی معادل با 18 نخود می باشد.

نخود ، لپه ، گندم : سه واحد وزن کردن در قدیم و در برخی از کشورها امروزه ,  هر نخود برابر 192 ثوت هر نخود برابر 2 لپه  و هر لپه برابر دو گندم است.

نظرات کاربران

نظر بدهید