فواید انگشتر یاقوت از نظر بزرگان دینی

فواید انگشتر یاقوت از نظر بزرگان دینی

فواید انگشتر یاقوت :

1- ثبت حسنه در نامه عمل انسان

امام صادق می فرماید : دست کردن انگشتر یاقوت مستحب و ثواب دارد

2دفع فقر

امام رضا از قول جدشان امام صادق می فرماید : انگشتر یاقوت در دست کنید همانا یاقوت دست نمودن فقر را دور می کند و از بین می برد.

پیامبر به یکی از اصحاب خود فرمودند : انگشتر یاقوت زرد در دست کن تا فقیر نشوی

3رفع پریشانی و غم

امام رضا می فرماید : انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی و غم را می زداید

4-نجابت و شرافت

حضرت علی دارای چهار انگشتر بودند که یکی از آن ها یاقوت بود که آن را به دلیل نجابت و شرافتش در دست می نمود

نظرات کاربران

نظر بدهید