نقش انگشتر امام حسن (ع)

نقش انگشتر امام حسن (ع)

 امام رضا می فرماید : روی انگشتری امام حسن حک شده بود : " العزه الله " به معنای عزت و بزرگی از آن خداوند است.

امام صادق می فرماید : روی انگشتری امام مجتبی حک شده بود : " حسبی الله " به معنای کفایت می کند مرا خداوند.

منبع : کافی ج 6 ص 474 - بحار ج 11 ص 62 - وسائل ج 5 ص 100

نظرات کاربران

نظر بدهید