ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

ویژگیهای فیزیکی سنگهای قیمتی

ویژگی های فیزیکی سنگهای قیمتی :

سختی ,  وزن مخصوص  و رخ سنگها مربوط به چگونکی پیوند شیمیایی عناصر و ساختار اتمی درون آنها می شود . به عنوان مثال الماس سخت ترین ماده شناخته شده و گرافیت نرمترین آن است.این در حالی است که در حالی است که هر دو از عنصر کربن هستند ولی نحوه پیوند اتمی الماس آنرا بسیار سخت و غیر قابل انعطاف نموده است.

سختی :

یکی از راه های تشخیص میزان سختی سنگ های قیمتی , استقامت آنها در برابر  قیمتی خراش پذیری است . هر سنگی می تواند مورد آزمایش و طبقه بندی در مقیاس مو قرار گیرد. به هر کانی علامت عددی از یک تا ده داده شده است . البته فاصله هر عدد با عدد بعدی برابر نیست . یعنی بین 9تا 10 فاصله کمیت یک نیست .  چون ازمایش سختی کاری مخرب است بنابراین وقتی روی سنگهای قیمتی انجام می شود که راه دیگری وجود نداشته باشد.

مقایس نوب :

این مقیاس , خراشهای ایجاد شده با نوک الماس را در برخورد با سطح هر یک از کانیهای دهگانه مقیاس مو نمایش می دهد .

وزن مخصوص :

وزن مخصوص یک سنگ نشانگر چگالی آن است که با در نظر گرفتن وزن آب هم حجم سنجیده می شود . هرچه وزن مخصوص سنگ بالاتر باشد سنگین تر به نظر می آید . به عنوان مثال یک قطعه  کوچک پیریت با وزن مخصوص 5.2 سنگین تر از سنگ فلوئوریت هم حجم آن با وزن مخصوص 3.18 است . یک قطعه  یاقوت سرخ با وزن 4 ,  سنگین تر از سنگ زمرد هم اندازه خود  با وزن مخصوص 2.71 است.

نسبت وزن :

قطعه کچک پیریت 5.2 سنگین تر از فلوریت (3.18) است و این به خاطر تفاوت چگالی است.

رخ و شکست :

سنگها دو نوع جدایش از خود نشان می دهند یا از سطح رخ بلور خود جدا می شوند یا اینکه شکسته می شوند . نحوه شکست وابسته به ساختمان اتمی سنگ است . سنگهای ک از سطح رخ جدا می شود در واقع در امتداد اتصال ضعیف پیوند اتمی خود تفریق می شوند . سطوح رخ همواره به صورت موازی یا عمودی و یا مایل بر سطح بلور است ,  که این مربوط به ساختمان اتمی هر بلور خواهد بود سنگها یک یا چند رخ از خود از خود نشان می دهند , رخ کامل مانند الماس ,  فلوئوریت , اسپودومن ,  توپاز و کلسیت هنگامی که سنگ در غیر سطح اتصال پیوندهای اتمی خود بشکند به این نوع شکستن  ناجور می گویند .  که معمولا سطوح ناهموار بوده و هر نوع آن با اصطلاح خاصی معرفی می شود .

منبع : کتاب راهنمای سنگ های قیمتی نوشته کالی هالی

نظرات کاربران

نظر بدهید