فواید انگشتر در نجف از نظر بزرگان دینی

فواید انگشتر در نجف از نظر بزرگان دینی

فواید انگشتر در نجف :

امام صادق خطاب به مفضل فرمود : دوست دارم که هر مومنی پنج انگشتر در دست کند : عقیق و فیروزه و یاقوت و حدید  صینی و در نجف  . مفضل پرسید : سرورم فضیلت و خاصیت دست کردن انگشتر در نجف چیست ؟ حضرت فرمود : هرکس انگشتر در نجف در دست کند و نگاه به آن کند خداوند برای هر نگاهی که به این نگین می اندازد ثواب یک زیارت ( اعم از حج یا غیره ) در نامه عمل او می نویسد که اجر و ثواب آن برابر با اجر و ثواب عمل پیامبران و صالحان است واگر رحمت خداوند بر شیعیان نبود , قیمت هر دانه نگین در نجف به قدری گران می شد که کسی توانایی خرید آن را نداشت اما خداوند آن را بر شیعیان ارزان قرار داده و زیاد یافت می شود تا آن که همه شیعیان بتوانند از آن بهره ببرند.

نظرات کاربران

نظر بدهید