نحوه تشکیل سنگهای قیمتی

نحوه تشکیل سنگهای قیمتی

 سنگ قیمتی معدنی در صخره سنگها و یا سنگریزه های های مشتق از آنها یافت می شوند صخره سنگها خود از یک یا چند کانی تشکیل شده و به سه نوع اصلی آتشفشانی , دگرگونی و رسوبی که در چرخه ای مداوم تکرار پذیر هستند تقسیم می شوند . کانی های جواهر ممکن است درصخره سنگهای موجود در سطح زمین و یا در اعماق آن باشند و یا به علت فرسایش از بستر خود جدا شده و به دریاهاو دریاچه ها حمل شوند.

سنگهای آتشفشانی :

با انجماد گدازه های آتشفشانی در سطح یا زیر زمین تشکیل شده و یا به حالت رسوبی ته نشین می شوند و یا از تجمع سنگ های فرسوده تشکیل شده و ممکن است در نهایت در زیر زمین مدفون شوند.

سنگهای دگرگونی :

ممکن است سنگهای آتشفشانی و یا رسوبی در اثر فشار و حرارت بعدی به کلی تغییر ماهیت پیدا کنند.

سنگهای رسوبی :

از فرسایش دیگر سنگها تشکیل شده و به سرعت رسوب کرده و سخت شده و سنگی واحد را تسکیل می دهند. لایه های رسوب یافته ممکن است منظر زیبایی داشته و به عنوان سنگهای تزئینی مصرف شوند . بسیاری از سنگ های اپال استرالیا در رسوب ها بوجود می آیند . سنگ فیروزه نیز در رسوبها  و داخل رگه های سنگهای رسوبی بوجود می آید . کانی های رسی نظیر نمک و سنک آهک از سنگهای رسوبی هستند.

سنگ های آلی :

سنگ های آلی از گیاهان و جانوران بوجود می آیند . مرواریدهای طبیعی از مواد نفوذی به درون صدف متولد می شوند . مرواریدهای پرورشی در آبهای کم عمق ساحلی در چین و ژاپن تولید می شوند  . صدفهای مورد استفاده در جواهر از بقای آبزیان مختلف اقیانوس ها و آبهای شیرین و خشکی زیانی مانند لاک پشت و حلزون تهیه می شوند . مرجانها اسکلت بی جان شده هستند . استخوان و یا عاج یا همان دندانهای پستانداران حیوانات زنده یا فسیل شده در رسوبات نرم یا دریاها هستند . کهربا از فسیل صمع درختانی است که در رسوبهای نرم یا کف دریاها مانده اند . شبق چوب فسیل شده ایست که در برخی رسوب ها پیدا می شوند.

منبع : کتاب راهنمای سنگ های قیمتی نوشته کالی هال

نظرات کاربران

نظر بدهید